جارو برقی

Vacuum Cleaner
« صفحه بعد | Page : 1 In 3
 • FlagNew
 • fiveStars

VC-S900

 1. ظرفیت کیسه: 3 لیتر
 2. 2200 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F650B

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2500 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F630B

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2300 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F610B

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2100 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F570

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2200 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-B560

 1. ظرفیت کیسه: 6 لیتر
 2. 2000 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه کم صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-B560D

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2400 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه کم صدا

 • FlagNew
 • fourHalfStars

VC-F450A

 1. ظرفیت کیسه : 3 لیتر
 2. 2200 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا