جارو برقی

Vacuum Cleaner
« صفحه بعد | Page : 1 In 2
 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F650B

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2500 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F570

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2200 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F550

 1. ظرفیت کیسه : 6 لیتر
 2. 2000 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
لوله تلسکوپی

 • FlagNew
 • fiveStars

VC-F470A

 1. ظرفیت : 3 لیتر
 2. 2200 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • FlagNew
 • fourHalfStars

VC-F450A

 1. ظرفیت کیسه : 3 لیتر
 2. 2200 وات

جارو برقی میدیا
مکش قدرتمند
سیستم یکپارچه بی صدا

 • noStatus
 • fourStars

VC-V400

 1. ظرفیت کیسه : 5 لیتر
 2. 2000 وات

جارو برقی میدیا
چرخش 360 درجه لوله
لوله تلسکوپی

 • noStatus
 • fourHalfStars

VC-D400

 1. ظرفیت کیسه : 5 لیتر
 2. 2000 وات

جارو برقی میدیا
چرخش 360 درجه لوله
لوله تلسکوپی

 • noStatus
 • fourHalfStars

VC43J-09K

 1. ظرفیت کیسه : 3 لیتر
 2. 2000 وات

جارو برقی میدیا
چرخش 360 درجه لوله
لوله تلسکوپی